കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, January 20, 2020

താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

https://drive.google.com/drive/folders/1Yp1b13srUk-ohsdY8lJPzrnMG-zhtd0y?usp=sharing

Tags