കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - തെരുവോര കച്ചവടക്കാര്ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല് രേഖ

Posted on Saturday, April 11, 2020

കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലെ തെരുവോര കച്ചവടക്കാര്ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല് രേഖയുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Tags

കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - തെരുവോര കച്ചവടക്കാര്ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല് രേഖ

Posted on Saturday, April 11, 2020

കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലെ തെരുവോര കച്ചവടക്കാര്ക്കുള്ള തിരിച്ചറിയല് രേഖയുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Tags