കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - ഊര്‍ജ്ജിത നികുതി പിരവ്

Posted on Sunday, March 15, 2020

കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയിലെ മുഴുവന്‍ നികുതിദായകരും കെട്ടിട നികുതി 2020 മാര്‍ച്ച് 31 ന് മുമ്പായി കുടിശ്ശിക ഉള്‍പ്പെടെ അടവാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, January 20, 2020

താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

https://drive.google.com/drive/folders/1Yp1b13srUk-ohsdY8lJPzrnMG-zhtd0y?usp=sharing

Tags