കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു