കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.