കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭ - വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.