കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭയില് വസ്തു നികുതി ഓണ് ലൈന് ആയി അടവാക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ലഭ്യമാണ്.